بهترین نژادهای گاو ایرانی را بشناسید

گاو ایرانی

نژاد گاو ایرانی پس از هزاران سال انتخاب طبیعی و مصنوعی و گذر از موانع بسیار همچنان به حیات خود ادامه داده، به ازدیاد نسل پرداخته و با محیط سازگاری پیدا کرده است. نژادهای بومی حیوانات هر کشور، سرمایه ملی و ذخایر استراتژیک هر کشوري محسوب می‌شوند و حفظ و تکثیر آن‌ها اهمیت بسیاري دارد.  […]