ردکردن این

ارائه کاتالوگ اسپرم

طی کیفیت سنجی ژنومیکی اسپرم، صفات گاو مشخص می شود؛ که این صفات ارزش اقتصادی هر راس دام را به طور دقیق تعیین می کند. همین امر سبب می شود دامدار براساس امتیازات این صفات بتواند دام برتر را جهت اهداف خود انتخاب کند.
این صفات در هر نسل با لقاح هوشمندانه ارتقا پیدا کرده و طی چند نسل باعث افزایش کارایی گله می شود.
مزیت اسپرم های ژنومیک چیست؟
 
طی کیفیت سنجی ژنومیکی اسپرم، صفات گاو مشخص می شود؛ که این صفات ارزش اقتصادی هر راس دام را به طور دقیق تعیین می کند. همین امر سبب می شود دامدار براساس امتیازات این صفات بتواند دام برتر را جهت اهداف خود انتخاب کند.
این صفات در هر نسل با لقاح هوشمندانه ارتقا پیدا کرده و طی چند نسل باعث افزایش کارایی گله می شود.

بیشتر بخوانید

اسپرم هلشتاین های متولد شده در ایران به دلیل حضور چند نسل از شجره در کشور سازگاری بهتری با اقلیم ایران داشته و با انتخاب ژنومیک و ترکیب معیار های فنوتیپی (صفات ظاهری) و ژنوتیپی، کیفیت آنها تعیین شده و صفاتی همچون تولید شیر بیشتر و با کیفیت تر، کاهش سخت زایی و دیگر صفات مناسب برای دختران شیری در کاتالوگ ارائه شده توسط تیم ما مشخص گردیده است.
همچنین از لحاظ قیمت برای دامدار به صرفه تر از اسپرم های وارداتی است.
 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید