بررسی-ژن-چندقلوزایی-گوسفند

بررسی ژن چند قلوزایی در گوسفند

تعیین گوسفند هموزیگوت، هتروزیگوت و وحشی از لحاظ وجود ژن چند قلوزایی FecB

گوسفند چند قلوزا به دلیل اهمیت اقتصادی مورد علاقه دامپروران است. چند قلوزایی تحت تاثیر محیط و ژنتیک قرار دارد. تاکنون ژن های مختلفی که باعث دوقلوزایی می شوند، شناسایی شده اند. نژاد برولا مرینو از مهم ترین گوسفندان چند قلوزا است که دارای ژن برولا است. ژن برولا (BMPR-1B) یکی از مهم ترینِ این ژن ها است. مطالعات نشان داده است حضور تنها یک الل از جهش FecB بر روی ژن BMPR-1B در گوسفندهای هتروزیگوت، میزان تخمک گذاری را حدود 2 تا 3 برابر افزایش می­دهد. لقاح نژاد برولا و افشاری، باعث ترکیب ژنی و اصلاح نژاد گوسفند ایرانی شد و ژن FecB وارد نژاد ایرانی شد. بدین ترتیب میزان چند قلوزایی در این نژاد بالا رفت. اصلاح نژاد گوسفند با هدف افزایش تعداد گوسفند چند قلوزا و همچنین سایر اهداف اصلاحی در سایر نژادها هم می تواند انجام شود.

افزایش میزان سوددهی گله در زمان کوتاه

افزایش میزان چند قلوزایی در گله

کاهش هزینه های اضافی گله

افزایش میزان سوددهی گله در زمان کوتاه

گوسفند چند قلوزا به دلیل اهمیت اقتصادی مورد علاقه دامپروران است. چند قلوزایی تحت تاثیر محیط و ژنتیک قرار دارد. تاکنون ژن های مختلفی که باعث دوقلوزایی می شوند، شناسایی شده اند. نژاد برولا مرینو از مهم ترین گوسفندان چند قلوزا است که دارای ژن برولا است. ژن برولا (BMPR-1B) یکی از مهم ترینِ این ژن ها است. مطالعات نشان داده است حضور تنها یک الل از جهش FecB بر روی ژن BMPR-1B در گوسفندهای هتروزیگوت، میزان تخمک گذاری را حدود 2 تا 3 برابر افزایش می­دهد. لقاح نژاد برولا و افشاری، باعث ترکیب ژنی و اصلاح نژاد گوسفند ایرانی شد و ژن FecB وارد نژاد ایرانی شد. بدین ترتیب میزان چند قلوزایی در این نژاد بالا رفت. اصلاح نژاد گوسفند با هدف افزایش تعداد گوسفند چند قلوزا و همچنین سایر اهداف اصلاحی در سایر نژادها هم می تواند انجام شود.

 

به منظور استفاده از خدمات مشاوره فارموژن اطلاعات خود را در کادر زیر تکمیل نموده و یا با شماره 02191307204 تماس حاصل نمایید.

فارموژن چگونه به تولید گوسفند چند قلوزا کمک می کند؟

فارموژن، ژن FecB، که مهم ترین ژن موثر در صفت چند قلوزایی گوسفندان است را بررسی می­کند. متخصصین فارموژن، پس از دریافت نمونه خون از گوسفند چند قلوزای احتمالی، DNA را استخراج کرده و کیفیت و کمیت آن را می سنجند. بر اساس کیفیت DNA ی استخراج شده، ژن FecB به وسیله ی PCR تکثیر شده و تحت آنزیم محدودکننده قرار می گیرند. در نهایت با قرار دادن هر نمونه بر روی ژل آگارز، وضعیت همو، هترو و یا وحشی بودن گوسفند در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی فارموژن مشخص می شود. آزمایش بررسی گوسفند دوقلوزا به صورت یک و دوبار تکرار انجام می شود.

سوالات متداول 

نمونه خون گوسفند دوقلوزای احتمالی، در لوله خونگیری دارای EDTA جمع آوری می شود. برای جلوگیری از تشکیل لخته خون، پس از نمونه گیری، لوله را چند بار سر و ته کرده. سپس در بسته بندی حاوی یخ (برای جلوگیری از آسیب DNA) برای فارموژن ارسال کنید.

موفق باشید.

اگر هر دو ژنی که گوسفند، از پدر و مادر خود به ارث برده، پلی مورفیسم مورد نظر را داشته باشد، گوسفند چند قلوزا هموزیگوت محسوب شده، احتمال چند قلوزایی آن بالا رفته و بره های حاصل از آن حتما این ژن را خواهند داشت. در صورتی که تنها یک ژن را داشته باشد، هنوز احتمال چند قلوزایی در هر زایمان بالا بوده اما به طور میانگین نیمی از بره ها یا اسپرم های حاصل، گوسفند چند قلوزا خواهند بود. اگر هیچ ژنی نداشته باشد، وحشی محسوب می شود و احتمال دوقلو یا چند قلوزایی گوسفند پایین خواهد بود.

نمونه خون گوسفند دوقلوزای احتمالی، در لوله خونگیری دارای EDTA جمع آوری می شود. برای جلوگیری از تشکیل لخته خون، پس از نمونه گیری، لوله را چند بار سر و ته کرده. سپس در بسته بندی حاوی یخ (برای جلوگیری از آسیب DNA) برای فارموژن ارسال کنید.

02191307204